top of page

Kurunella Ad Unur Il-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes

Sliem ghalik O Vergni Mqaddsa

Int li dehert lil Bernardina

Gewwa l-Grotta minn ta’ Lourdes

Biex imhabbtek hemm turina

Ave Marija

Lilha dehert tmintax-il darba

Bhala xemx tiddi bid-dija

B’libsa bajda faxxa kahla

Kollok hlewwa u sbuhija

Ave Marija

Fuq ix-xitla minn tal-ward

Int serraht riglejk hafjin

U f’kull rigel kellek warda

Minn tad-deheb u l-izjed fin

Ave Marija

Gewwa jdejk kellek kuruna

b’zibeg abjad bhall-halib

Biex turina l’inti dejjem

Fir-Ruzarju l-ghaxqa ssib

Ave Marija

Int tlabt lil Bernardina

Bi kliem helu kollu hrara

Illi tigi f’dik il-grotta

Lilek trodd tmintax-il zjara

Ave Marija

Lilha ghedt “Ghal daz-zjarat

Minni l-hlas ghandek tistenna

Mhux il-gid ta’ dina l-art

Izda l-glorja minn tal-Genna.”

Ave Marija

Bid-dmugh niezel minn ghajnejk

Ghall-htijiet minn tal-bnedmin

Int tennejt lil Bernardina:

“itlob wisq ghall-midinbin.”

Ave Marija

Penitenza! Penitenza!

Penitenza! Tliet darbiet

Ergajt ghidt: sabiex il-mahfra

Ahna jkollna mis-smewwiet

Ave Marija

Bghattha tghid lill-Qassisin:

Jibnu Knisja f’dak l-irdum

Fejn il-qima ta’ l-insara

Jista’ jkollok hemm kuljum

Ave Marija

Ridt ukoll barra mill-Knisja

Illi ssirlek purcissjoni

Ghal gol-grotta li qaddist

B’din il-kbira Apparizzjoni

Ave Marija

Biex bic-car b’ghamara tieghek

Hemm turina l’Inti htart,

Ghajn ta’ l-ilma l-izjed safi,

Nissilt, b’ghageb minn go l-art

Ave Marija

Int gieghlt lil Bernardina

Li tinhasel f’dik il-ghajn,

Tixrob minnha; il-haxix tiekol

Li kien trabba qalb it-tajn.

Ave Marija

B’dak l-ilma minn tas-sahha

L-ehzen nies saru tajbin.

Qalghu l-qawwa l-morda kollha,

Sabu l-farag l-imnikktin

Ave Marija

X’hin b’dawn il-grazzji kollha

Rajt id-dinja kkonsolata:

“Jiena jien il-Kuncizzjoni”

Mort ghidtilna - “Immakulata”

Ave Marija

Tkun imbierka mela dejjem,

O Koncetta minghajr htija,

Taht it-titlu minn ta’ LOURDES

Lilek naghtu kull fohrija.

Ave Marija

Dun P. Xuereb D.D.

bottom of page