Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kurunella Ad Unur Il-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes

Sliem ghalik O Vergni Mqaddsa

Int li dehert lil Bernardina

Gewwa l-Grotta minn ta’ Lourdes

Biex imhabbtek hemm turina

Ave Marija

Lilha dehert tmintax-il darba

Bhala xemx tiddi bid-dija

B’libsa bajda faxxa kahla

Kollok hlewwa u sbuhija

Ave Marija

Fuq ix-xitla minn tal-ward

Int serraht riglejk hafjin

U f’kull rigel kellek warda

Minn tad-deheb u l-izjed fin

Ave Marija

Gewwa jdejk kellek kuruna

b’zibeg abjad bhall-halib

Biex turina l’inti dejjem

Fir-Ruzarju l-ghaxqa ssib

Ave Marija

Int tlabt lil Bernardina

Bi kliem helu kollu hrara

Illi tigi f’dik il-grotta

Lilek trodd tmintax-il zjara

Ave Marija

Lilha ghedt “Ghal daz-zjarat

Minni l-hlas ghandek tistenna

Mhux il-gid ta’ dina l-art

Izda l-glorja minn tal-Genna.”

Ave Marija

Bid-dmugh niezel minn ghajnejk

Ghall-htijiet minn tal-bnedmin

Int tennejt lil Bernardina:

“itlob wisq ghall-midinbin.”

Ave Marija

Penitenza! Penitenza!

Penitenza! Tliet darbiet

Ergajt ghidt: sabiex il-mahfra

Ahna jkollna mis-smewwiet

Ave Marija

Bghattha tghid lill-Qassisin:

Jibnu Knisja f’dak l-irdum

Fejn il-qima ta’ l-insara

Jista’ jkollok hemm kuljum

Ave Marija

Ridt ukoll barra mill-Knisja

Illi ssirlek purcissjoni

Ghal gol-grotta li qaddist

B’din il-kbira Apparizzjoni

Ave Marija

Biex bic-car b’ghamara tieghek

Hemm turina l’Inti htart,

Ghajn ta’ l-ilma l-izjed safi,

Nissilt, b’ghageb minn go l-art

Ave Marija

Int gieghlt lil Bernardina

Li tinhasel f’dik il-ghajn,

Tixrob minnha; il-haxix tiekol

Li kien trabba qalb it-tajn.

Ave Marija

B’dak l-ilma minn tas-sahha

L-ehzen nies saru tajbin.

Qalghu l-qawwa l-morda kollha,

Sabu l-farag l-imnikktin

Ave Marija

X’hin b’dawn il-grazzji kollha

Rajt id-dinja kkonsolata:

“Jiena jien il-Kuncizzjoni”

Mort ghidtilna - “Immakulata”

Ave Marija

Tkun imbierka mela dejjem,

O Koncetta minghajr htija,

Taht it-titlu minn ta’ LOURDES

Lilek naghtu kull fohrija.

Ave Marija

Dun P. Xuereb D.D.