top of page

Festi Interni 2018

f`gieh il-Beata Vergni Marija Immakulata Kuncizzjoni ta` Lourdes

Qrendi

“Aghmlu kull ma jghidilkom Hu”

Ġunju 2018

Armar tal-paramenti sagri bi preparazzjoni għall-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes mill-membri tal-Grupp Mexxej tal-Venerabbli Konfraternità tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tal-Qrendi.

Is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018

Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa

7.30pm Isir il-ħruġ tal-vara tal-Madonna ta’ Lourdes min-niċċa sabiex titpoġġa fuq il-bradella mill-membri tal-Venerabbli Konfraternità Lourdes.

It-Tnejn 25 ta’ Ġunju 2018

Jum it-Tfal u l-Familji

6.00pm Rużarju dirett minn Lourdes animat bit-talba tal-Kurunella.

6.30pm Quddiesa għall-familji u tfal animata mill-Katekisti u Missio Malta. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma mistiedna b’mod speċjali t-tfal tal-Komunità tal-Qrendi flimkien mal-familji kollha. It-tfal kollha flimkien mal-ġenituri tagħhom huma mħeġġa jipparteċipaw f’din iċ-ċelebrazzjoni. Il-Quddiesa ser tkun immexxija mir- Rev. Dun Anton D'Amato. Wara l-quddiesa jsir mument ta’ talb u wara tingħata l-barka sagramentali.

It-Tlieta 26 ta’ Ġunju 2018

Jum iż-Żgħażagħ u l-Għaqdiet Reliġjużi, Soċjali u Kulturali

6.00pm Rużarju dirett minn Lourdes animat bit-talba tal-Kurunella.

6.30pm Quddiesa għaż-Żgħażagħ u membri tal-Għaqdiet Reliġjużi, Soċjali u Kulturali tal-Qrendi. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma mistiedna b’mod speċjali ż-Żgħażagħ kif ukoll il-Kunsill Lokali, l-Għaqdiet u l-Gruppi kollha li joperaw fil-Komunità Qrendija. Il-Quddiesa ser tkun immexxija mill-Kan. Dun David Torpiano. Wara l-quddiesa ssir Adorazzjoni Ewkaristika u tingħata Barka Sagramentali.

L-Erbgħa 27 ta’ Ġunju 2018

Jum il-Morda, l-Anzjani u Persuni bi Bżonnijiet Differenti

6.00pm Rużarju dirett minn Lourdes animat bit-talba tal-Kurunella.

6.30pm Quddiesa għall-Morda, l-Anzjani u Persuni bi Bżonnijiet Differenti. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huwa mistieden kulħadd flimkien mal-għaqdiet li jieħdu ħsieb il-Morda, il-Persuni bi Bżonnijiet Differenti u l-Anzjani. Il-Quddiesa ser tkun immexxija mir-Rev. Mons. Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija. Waqt il-quddiesa ser ikun amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Wara jsir mument ta’ talb u tingħata l-Barka Sagramentali.

Kif tispiċċa l-quddiesa jsir it-tqarbin tal-morda u l-anzjani kollha tal-parroċċa mill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin.

Nirringrazzjaw bil-quddiem l-Azzjoni Kattolika - Ħidma Morda; Caritas Malta; ir-Residenza San Vinċenz; ir-Residenza Monte Carmeli; id-Dar tal-Providenza; u entitajiet oħra li sena wara sena joffru s-servizz tagħhom sabiex il-morda u l-anzjani jkunu jistgħu jipparteċpaw f’din il-liturġija.

Il-Ħamis 28 ta’ Ġunju 2018

L-Ewwel Jum tat-Tridu

7.45am Quddiesa kantata.

6.00pm Rużarju u tingħad it-talba tal-Kurunella

6.30pm Quddiesa Kantata bil-priedka tat-Tridu mill-Wisq Rev. Mons Dun Ġużepp Sultana, Arċipriet tal-Katidral ta’ Għawdex.

Wara l-quddiesa jsir il-kant tas-Salve Reġina, il-Litanija, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018

It-Tieni Jum tat-Tridu

7.45am Quddiesa kantata. Kif jibda t-Tqarbin, il-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin se jwasslu l-Ewkaristija lill-morda kollha tal-parroċċa.

6.00pm Rużarju u tingħad it-talba tal-Kurunella

6.30pm Quddiesa Kantata bil-priedka tat-Tridu mill-Wisq Rev. Mons Dun Ġużepp Sultana, Arċipriet tal-Katidral ta’ Għawdex.

Wara il-quddiesa jsir il-kant tas-Salve Reġina, il-Litanija, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Il-Ħadd 1 ta’ Lulju 2018

Jum il-Festa

6.00am Quddiesa Kantata bl-omelija fuq il-Madonna

7.00am Quddiesa Kantata bl-omelija fuq il-Madonna

8.00am Korteo li jitlaq minn fejn is-sede tal-Kunsill Lokali tal-Qrendi fejn membri tal-Konfraternità Lourdes jakkumpanjaw lis-Sindku, il-Viċi Sindku u l-Kunsilliera flimkien mad-Diriġenti tas-Soċjetà Filarmonika Lourdes għall-Quddiesa Pontifikali Kantata Solenni. Il-Korteo jkun immexxi minn bandisti membri tal-Konfraternità Lourdes.

8.30am Quddiesa Pontifikali Solenni kkonċelebrata mill-E.T. Mons Pawlu Cremona O.P., Arċisqof Emeritu ta’ Malta. Wara l-qari tal-Evanġelu, il-Wisq Rev. Kan Dun Antoine Borg jinseġ il-Paniġierku dwar il-kobor tal-Beata Verġni Marija Immakulata Kuncizzjoni ta` Lourdes. Kif tispiċċa l-quddiesa titkanta l-Antifona tal-Kanonku Luigi Fenech, segwita mill-kant tal-Innu Popolari.

11.00am Quddiesa Kantata bl-omelija fuq il-Madonna

6.00pm Għasar solenni

7.00pm Ħruġ tal-purċissjoni bl-istatwa artistika tal-Madonna ta` Lourdes immexxija mill-W.R. Kan. Joe Galea u l-kleru tal-parroċċa u akkumpanjati mill-Venerabbli Konfraternità tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tal-Qrendi, diversi Fratellanzi Maltin, Taljani u Spanjoli. Lejn tmiem il-purċissjoni ssir Aux Flambeaux b’talb u kant reliġjuż. Inħeġġu lid-devoti kollha tal-Madonna sabiex jingħaqdu lkoll fuq iz-zuntier tal-Knisja sabiex insellmu lil Ommna Marija u nroddulha ħajr għall-grazzji kbar li tatna matul din is-sena, filwaqt li nipparteċipaw fil-mixja devota madwar it-toroq tal-Qrendi fejn isir talb għall-fejqan tal-morda.

10.00pm Mad-dħul tal-Purċissjoni titkanta l-Kurunella, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

It-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018

Tifkira tal-Aħħar Dehra tal-Madonna f` Lourdes u Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr

6.00pm Rużarju u tingħad it-talba tal-Kurunella

6.30pm Quddiesa Kantata tat-tifkira tal-aħħar dehra tal-Madonna f` Lourdes u ta` radd il-Ħajr lil Alla tal-Festi li għaddew. Jippriedka l-Kappillan Dun Glen Buhagiar. Wara il-quddiesa jsir il-kant tas-Salve Reġina, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Korijiet li ser jieħdu sehem matul dawn il-jiem:

  1. Fil-quddiesa tat-tfal minn Jubilate Choir
  2. Fil-quddiesa taż-żgħażagħ mill-Band Footprints
  3. Fil-Quddiesa tal-Morda u t-Tifkira tal-Aħħar Dehra mil-Kor Magnificat tal-Parroċċa tal-Qrendi
  4. Filwaqt li fi Tridijiet, Lejliet u Nhar il-Festa mill-Cappella Musicale Caeciliana taħt id-direzzjoni ta` Mro. Rev. Abraham D’Amato Maestro di Cappella

Il-Konfraternità Lourdes tħeġġeġ lil kulħadd jipparteċipa fiċ-ċelebrazzjonijiet kollha li jsiru fil-Knisja organizzati mill-Konfraternità tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tal-Qrendi flimkien mal-Kappillan u l-Parroċċa tal-Qrendi. Tkun ħaġa xierqa li kulħadd jersaq għas-Sagramenti tal-Qrar u tat-Tqarbin f’dawn il-jiem ta’ Festa.

Navżaw li is-Sibt, lejliet il-Festa, ikun hawn konfessur barrani għall-Qrar.

Ġunju 2018

Armar tal-paramenti sagri bi preparazzjoni għall-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes mill-membri tal-Grupp Mexxej tal-Venerabbli Konfraternità tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tal-Qrendi.

Is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018

Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa

Il-ħruġ tal-vara tal-Madonna ta’ Lourdes min-niċċa sabiex titpoġġa fuq il-bradella mill-membri tal-Venerabbli Konfraternità Lourdes Qrendi.

It-Tnejn 25 ta' Gunju 2018

Jum it-tfal u l-familji

Quddiesa għall-familji u t-tfal animata mill-Katekisti u Missio Malta.

IL-Konfraternita Lourdes tixtieq tirringrazzja lil Kappillan Fr. Glen Buhagiar, Fr. Anton D'Amato, Direttur Missio, Missio Malta specjalment lil Nancy Camilleri, lil Katekisti u lit-tfal kollha li hadu sehem

L-Erbgħa 27 ta’ Ġunju 2018

Jum il-Morda, l-Anzjani u Persuni bi Bżonnijiet Differenti

Quddiesa għall-Morda, l-Anzjani u Persuni bi Bżonnijiet Differenti.

Il-Quddiesa kienet immexxija mir-Rev. Mons. Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija.

Waqt il-quddiesa kien amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda.

Wara sar mument ta’ talb u inghatat l-Barka Sagramentali. 

Il-Ħamis 28 ta’ Ġunju 2018

L-Ewwel Jum tat-Tridu

Rużarju flimkien mat-talba tal-Kurunella

Quddiesa Kantata bil-priedka tat-Tridu mill-Wisq Rev. Mons Dun Ġużepp Sultana, Arċipriet tal-Katidral ta’ Għawdex.

Wara l-quddiesa sar il-kant tas-Salve Reġina, il-Litanija, l-Antifona u wara inghatat l-Barka Sagramentali.

l-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018

It-Tieni Jum tat-Tridu

Rużarju flimkien mat-talba tal-Kurunella

Quddiesa Kantata bil-priedka tat-Tridu mill-Wisq Rev. Mons Dun Ġużepp Sultana, Arċipriet tal-Katidral ta’ Għawdex.

Wara l-quddiesa sar il-kant tas-Salve Reġina, il-Litanija, l-Antifona u wara inghatat l-Barka Sagramentali.

bottom of page